• redakcja@ars.org.pl
 • Polska
Wiadomości
Konkurs na Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Konkurs na Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Załącznik do Uchwały nr VI/673/22

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na Dyrektora

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Nazwa i adres instytucji kultury:   Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ul. Zamkowa 2a

84-200 Wejherowo

 

1. Ustala się następujące niezbędne wymogi kwalifikacyjne wobec kandydatów na dyrektora:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku związanym z zakresem działania Muzeum,
 2. co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej,
 3. znajomość zasad funkcjonowania samorządowych instytucji kultury,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność.

2. Od kandydatów oczekuje się ponadto:

 1. umiejętności kierowania zespołem,
 2. znajomości problematyki kultury kaszubsko-pomorskiej,
 3. ogólnej znajomości ustawy o finansach publicznych,
 4. znajomości ustroju samorządu terytorialnego.

3. Od kandydatów wymaga się złożenia programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum.

4. Kandydat zamierzający przystąpić do konkursu składa własnoręcznie podpisany wniosek
o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.

5. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 1. życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenie o zakończeniu kursów, certyfikaty itp.),
 3. dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do konkursu,
 5. ewentualnie inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).

6. Dopuszczalne jest przedłożenie kserokopii dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt b-c.
W takim wypadku oryginały dokumentów lub kopie urzędowo poświadczone muszą zostać przedłożone do wglądu na posiedzeniu komisji konkursowej.

7. Zgłoszenie kandydatury wraz z załącznikami powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Muzeum”. Kopertę z wnioskiem i załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. – w godzinach pracy urzędu (decyduje faktyczna data wpływu do Starostwa).

8. Koperty złożone po terminie będą odesłane.

9. Kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum wyłoni komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego odrębną uchwałą.

10. Kandydat zostanie zaproponowany Zarządowi Powiatu Wejherowskiego wraz
z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.

12. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych Muzeum, oraz uzyskać informacje o działalności Muzeum. W tym celu należy skontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – Piotrem Syrockim, tel. 58 572 94 85.

13. Obowiązek informacyjny dla kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Link do ogłoszenia:

https://powiatwejherowski.pl/aktualnosci/504-konkurs-na-dyrektora-muzeum-pismiennictwa-i-muzyki-kaszubsko-pomorskiej-w-wejherowie

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *