• redakcja@ars.org.pl
 • Polska
Wiadomości
Konkurs na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

Konkurs na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku


Prezydent Miasta Włocławek, ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:     Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4

Cel konkursu:                           Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej


I. Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.

1)  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów podstawowych:

a) wykształcenie wyższe magisterskie,

b) co najmniej 5 letni staż pracy,

c) stan zdrowia pozwalający na wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

d) niekaralność.

2) Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:

a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Galerii (historia sztuki, humanistyczne, artystyczne);

b) staż pracy w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną/edukacją kulturalną;

c) znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej i jej specyfiki;

d) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;

e) doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i problematyki współczesnego wystawiennictwa;

f) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą, zasobami ludzkimi, i/lub wystawiennictwem;

g) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność;

h) dobrą znajomość języka obcego w mowie i piśmie.

II.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej:

 1. Zarządzanie Galerią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność merytoryczną oraz administracyjną.
 3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Galerii.
 4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.
 5. Określenie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Galerii, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Galerii Sztuki Współczesnej oraz programu jej działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wymagane dokumenty w ramach oferty kandydata:

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu wraz z uzasadnieniem, umotywowaniem swojej kandydatury (zgłoszenie winno zawierać podstawowe dane osobowe tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji w tym adres poczty elektronicznej oraz określenie spełnienia wymogów podstawowych i ewentualnie wymagań dodatkowych).
 2. Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku na okres co najmniej 4 lat, uwzględniająca:

a) wizję działania, cele strategiczne, kierunki rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej

b) zakres współpracy z instytucjami, podmiotami w zakresie realizacji działań statutowych GSW,

c) odniesienie do obecnej struktury organizacyjnej, warunków finansowych oraz ewentualnych działań remontowych i inwestycyjnych GSW.

Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej powinna uwzględniać dotychczasowy dorobek GSW, posiadane zasoby i zbiory oraz powinna być zgodna z celami statutowymi Galerii. 

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na upublicznienie koncepcji funkcjonowania
  i rozwoju GSW na potrzeby przeprowadzanego konkursu.
 2. Życiorys (CV) kandydata z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej wraz
  z załącznikami tj. kopiami dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. Kserokopie dokumentów winny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu wraz z datą. Wszystkie kopie dokumentów winny stanowić załączniki do życiorysu (CV), ilość załączników winna być określona w życiorysie (CV) kandydata.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do konkursu.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE.L.119.1), obowiązującym od 25 maja 2018 r.
 11. Do oferty można dodatkowo dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
 12. Kopia dowodu osobistego kandydata.
 13. Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

IV Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku – NIE OTWIERAĆ”,
  z podanym kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu, w terminie do 5 maja 2023 roku na adres: Wydział Kultury, Promocji  
  i Komunikacji Społecznej, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, (decyduje data wpływu do Urzędu), lub dostarczyć osobiście do Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,  pokój 102.
 2. Nadesłane oferty nie są zwracane.
 3. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Galerii Sztuki Współczesnej oraz program jej działania – zgodnie z art. 15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku                       o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 194). Odmowa zawarcia ww. umowy przez wybranego kandydata powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 4. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko          na okres od 3 do 7 lat.

V. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, której skład, szczegółowy tryb pracy oraz kryteria wyboru kandydata w ramach konkursu zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Włocławek. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

VI. Informacja o warunkach organizacyjno-finansowych Galerii Sztuki Współczesnej
we Włocławku.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku kandydaci mogą się zapoznać w jej siedzibie przy ul. Miedzianej 2/4 we Włocławku.

VII. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 29 czerwca 2023 roku.

VIII. Informacje pozostałe

 1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji Konkursowej, będą zamieszczane na stronie BIP organizatora.
 2. Objęcie stanowiska dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, na okres od trzech do siedmiu lat, nastąpi od 1 lipca 2023 roku.
 3. Informacji udziela Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, tel. (54) 54 414 4410.
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *